SP nr 1 w KoĽminie Wielkopolskim
Adres szkoły: ul. Glinki 11
  63-720 Koźmin Wielkopolski
Tel./fax: (+48) 62-721-6854
  www.sp1.kozminwlkp.pl
  sekretariat_sp1@wp.pl
Pedagog szkolny
PRIORYTETOWE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

PEDAGOG SZKOLNY

Marzena Tomczak

pracuje w godzinach:

PONIEDZIAŁEK
8.30  11.30
WTOREK
8.00 – 11.30
ŚRODA
8.00 – 12.30
CZWARTEK
9.00 – 12.30
PIĄTEK
9.00 – 11.30
12.30 – 13.30

 

PRIORYTETOWE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

I. Prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia przemocy słownej.

 1. Jestem kulturalny – NIE wulgarny – zajęcia z wychowawcą klasy,
 2. Na bieżąco zwracanie uwagi uczniom na stosowanie przemocy słownej wobec innych, w tym przezywanie, wyśmiewanie, straszenie
 3. Konsekwentne odnotowywanie niewłaściwych zachowań uczniów w „Zeszycie pochwał i uwag”

II. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 1. „II gminny quiz profilaktyczny” dla klas I-VI,

III. Wyrabianie nawyku troski i poszanowania zdrowia własnego jak i innych – propagowanie zdrowego stylu życia.

 1. Realizacja programu „Mały Mistrz” w kl. I,
 2. Pedagogizacja rodziców nt. uzależnień – zaproszeni specjaliści,
 3. Wpływ szkodliwych substancji na zdrowie i życie dzieci i młodzieży (narkotyki, dopalacze, itp.) – pogadanka z wychowawcą, pielęgniarką szkolną,
 4. Gazetka dotycząca szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych,
 5. Realizacja programu profilaktycznego „Program Domowych Detektywów” dla uczniów klas IV-V i ich rodziców

IV. Zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego celem ograniczenia czasu spędzanego przed komputerem przez uczniów.

 1. Realizacja projektu „Aktywnie dla zdrowia” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015”,
 2. Jak nie zmarnować talentu? (formy spędzania czasu wolnego) – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z pedagogiem szkolnym w kl. I-VI

V. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

 1. Działalność Klubu Przyjaciół Biblioteki,
 2. Bajkoterapia,
 3. „Spotkania z książką” w Bibliotece Miejskiej w Koźminie Wlkp.– głośne czytanie dzieciom przez znane osoby,
 4. Głośne czytanie ulubionych książek w świetlicy szkolnej przez nauczycieli oraz dzieci.

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Plan opracowano w oparciu o:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

L.p.


Zadania główne

Zadania szczegółowe

Podjęte działania

1.

PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ
DIAGNOSTYCZNYCH
DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW,
W TYM DIAGNOZOWANIE
POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH
ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW     W CELU OKREŚLENIA PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPIERANIA MOCNYCH STRON UCZNIÓW

I.   Dokonywanie oceny sytuacji uczniów w zakresie potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz możliwościpsychofizycznych.

 1. Rozmowy z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi.
 2. Analiza dokumentacji ucznia – orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 3. Prowadzenie obserwacji, rozmów,wywiadów, w tym wywiadów środowiskowych w celu poznania funkcjonowania uczniów.
 4. Konsultowanie się w sprawie indywidualnych przypadków z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną.
 5. Opracowanie narzędzi diagnozowania sytuacji szkolnej (postępy w nauce, zachowania) i rodzinnej uczniów.
 6. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2.

DIAGNOZOWANIE SYTUACJI  WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE      W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ WPIERANIA ROZWOJU UCZNIÓW

I.   Dokonywanie oceny sytuacjiwychowawczej w szkole.

 1. Rozmowy z nauczycielami i wychowawcami.
 2. Przeprowadzenie ankiety wśród       wychowawców dotyczącej warunków życia uczniów oraz sytuacji wychowawczej w szkole.
 3. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
 4. Kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji.
 5. Przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących, uświadamiających i motywujących do poprawy zachowania.

3.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W FORMACH ODPOWIEDNICH DO ROZPOZNANYCH POTRZEB

I.   Rozpoznanie potrzeb w zakresieudzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspólnie zwychowawcami bądź innyminauczycielami.

 


II.  Udzielanie porad rodzicom w zakresiepomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Rozmowy z wychowawcami i innymi nauczycielami.
 2. Pomoc wychowawcom/nauczycielom w interpretacji opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 1. Rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami – wymiana informacji dotycząca ucznia.

4.

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ                Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INNYCH PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

I.   Profilaktyka uzależnień

 1. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia ruchowe dla dzieci „Aerobik na wesoło”.
 2. „Internet – czy potrafię z niego bezpiecznie korzystać?” – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z pedagogiem szkolnym w kl. I-VI.
 3. Pedagogizacja rodziców nt. „Przemoc w grach komputerowych – wpływ na rozwój dziecka”

5.

MINIMALIZOWANIE SKUTKÓW ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH
I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM ZACHOWANIA ORAZ INICJOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZASZKOLNYM UCZNIÓW

I .   Rozwiązywanie pojawiających się wszkole problemów opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

 

 

 


II.   Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zapewnienie pomocy materialnej

 1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, członkami Rady Pedagogicznej.
 2. Rozmowy dyscyplinujące, uświadamiające, motywujące z uczniami.
 3. Współpraca z Policją, Sądem dla Nieletnich, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną.
 4. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych w klasach.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w świetlicy szkolnej.
 1. Rozmowy indywidualne z rodzicem.
 2. Poradnictwo dotyczące pracy  z dzieckiem w domu (wskazywanie literatury fachowej i instytucji, świadczących pomoc 
  w wybranym zakresie).
 3. Prowadzenie rozmów mediacyjnych 
  z rodzicami i ich dziećmi 
  (w razie zaistniałej potrzeby).
 4. Pedagogizacja rodziców – poprzez przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów oraz poprzez informacje zawarte na gazetce obok gabinetu pedagoga.
 1. Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej – współpraca z MGOPS w Koźminie Wlkp.
 2. Organizowanie „Spotkania opłatkowego” dla uczniów z rodzin potrzebujących wsparcia finansowego.
 3. Organizowanie pomocy materialnej w postaci odzieży, obuwia dla uczniów osieroconych, z rodzin wielodzietnych, patologicznych.
 4. Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów

6.

INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ MEDIACYJNYCH  I INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

I.   Rozwiązywanie problemów uczniów ipomiędzy uczniami

 1. Objęcie opieką uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych.
 2. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. Rozwiązywanie problemów między uczniami, uczniami i rodzicami na drodze mediacji.

7.

POMOC RODZICOM  I NAUCZYCIELOM W ROZPOZNAWANIU I ROZWIJANIU INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

I.   Wspieranie nauczycieli oraz rodziców w rozwijaniu uzdolnień ich podopiecznych

 1. Proponowanie rodzicom różnych form spędzania czasu wolnego z dziećmi
 2. Zorganizowanie dla nauczycieli warsztatu nt. rozwijania uzdolnień uczniów
 3. Udzielanie porad rodzicom oraz nauczycielom, wskazywanie właściwej literatury

8.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I INNYCH SPECJALISTÓW W UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

I.   Pomoc nauczycielom/wychowawcom worganizowaniu różnych form pomocypsychologiczno-pedagogicznej

 1. Pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej.
 2. Organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką.
 3. Opracowanie listy instytucji i osób mogących wesprzeć nauczycieli w pracy wychowawczej.
 4. Zamieszczanie na gazetce pedagoga interesujących artykułów, podsuwanie fachowej literatury

9.

INNE CZYNNOŚCI PEDAGOGA

 1. Współpraca z instytucjami wspierającymi opiekuńczo-wychowawczą funkcję szkoły:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Komisariat Policji
 • Sąd dla Nieletnich, kuratorzy rodzinni
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Klub Seniora
 • Ośrodek Kultury
 1. Prowadzenie dokumentacji (dziennik    pedagoga, notatki służbowe, ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej i wsparcia, dokumentacja dotycząca udzielania dzieciom i ich rodzinom pomocy materialnej)
 2. Czuwanie nad realizacją zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z badań przeprowadzonych u uczniów
 3. Udostępnianie materiałów dla nauczycieli i wychowawców w zakresie prowadzania zajęć wychowawczych w klasach
 4. Współudział w opracowaniu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
 5. Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci z oddziałów zerowych i uczniów kl. I-VI 
DZIECI A NARKOTYKI

Poradnik dla rodziców - dzieci a narkotyki

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

Mimo naszych starań dorastające dzieci rzadko zachowują się tak, jakbyśmy chcieli. Wciąż stwarzają sytuacje, które nas niepokoją. Zmieniają zachowania, nawyki i sposób bycia. Przebywają gdzieś do późnych godzin nie wiadomo z kim, nie uczą się tyle, ile naszym zdaniem powinny, zaniedbują swoje zainteresowania, nie chcą z nami rozmawiać. Wchodzą w nowy okres życia, naśladują starszych, chcą upodobnić się do kolegów. To problemy związane z okresem dorastania i są one naturalnym elementem rozwoju, chociaż mogą nam się nie podobać. Dlatego nie zawsze należy reagować na każdą zmianę w zachowaniu dziecka paniką, bo nie musi ona oznaczać, że nasze dziecko jest zagrożone narkomanią.

Są jednak sytuacje, których nie wolno bagatelizować. Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych niżej objawów równocześnie:

 • oddala się od ciebie, staje się obce, mimo, że wcześniej byliście blisko,
 • wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie,
 • ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje,
 • jest niecierpliwe, rozdrażnione,
 • jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach,
 • znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu po powrocie,
 • wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem,
 • ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu,
 • kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane,
 • ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu,
 • ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar,
 • w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia,
 • z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty.

Więcej informacji dotyczących problemów z narkotykami oraz informator „Gdzie szukać pomocy” można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: www.narkomania.gov.pl. Pomocy można szukać również w Antynarkotykowej Poradni Internetowej: www.narkomania.org.pl.

 

Co robić, gdy okaże się, że chodzi o narkotyki

Gdy masz pewność, że chodzi o narkotyki – zacznij działać, bo problem sam się nie rozwiąże. Nie działaj jednak pod wpływem emocji, nie rozpoczynaj rozmowy, gdy dziecko jest odurzone. Przygotuj się do rozmowy, zadbaj o to, by każde z was miało czas na tę rozmowę. Wysłuchaj co ma do powiedzenia na swoją obronę, Alenie daj się zwieść łatwym tłumaczeniom. Nie ufaj zapewnieniom, że znaleziony w jego pokoju narkotyk należy do kolegi. Nie daj się przekonać, że teraz taka moda i wszyscy biorą narkotyki. Nie uważaj za mniejsze zło, jeżeli mówi, ze to „tylko trawka”. Nie obwiniaj się, kiedy mówi, że bierze z powodu kłopotów rodzinnych.

Jeśli zbadasz, że był to incydent – daj mu szansę, nie traktuj jak narkomana. Porozmawiaj o konsekwencjach i zagrożeniach z powodu narkotyków, a także na temat presji i manipulacji ze strony grupy biorącej narkotyki. Powiedz, że złamało zasady, zawiodło twoje zaufanie i jak źle się z tym czujesz. Ustalcie nowe reguły i stosuj zasadę „ograniczanego zaufania dopóki nie upewnisz się, że wszystko w porządku.

Jeżeli stwierdzisz, że dziecko ma już problem z powodu narkotyków, skorzystaj z pomocy specjalistów. Zdobądź adresy poradni lub specjalistów w zakresie uzależnień, którzy pomogą tobie i dziecku poradzić sobie z problemem. Wspólnie z terapeutą i dzieckiem ustalcie reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj.

Nie chroń dziecka przed konsekwencjami jego zachowań. Jeżeli się nie uczyło, może nawet nie zdać. To konieczny element dochodzenia do zdrowia. Nie usprawiedliwiaj nieobecności, nie tłumacz dziecka przed nauczycielami, znajomymi i rodziną. Nie wstydź się i nie ukrywaj za wszelką cenę tego problemu – to przecież może się zdarzyć w każdej rodzinie.

Jeżeli dziecko podejmie terapię, będzie potrzebowało od was dużo cierpliwości, zrozumienia
i wsparcia.

Źródło: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • Punkt konsultacyjny ds. narkomanii przy Stowarzyszeniu „TWOJA ALTERNATYWA” w Krotoszynie, ul. Młyńska 2b, tel. 602 102 842
 • Poradnie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, tel.: (22) 635 95 09
 • Poradnie KARAN, ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa, tel.(22) 618 65 97
 • Ośrodek Terapii Uzależnień w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 18, tel. (62) 747-15-22
 • Poradnia Leczenia Uzależnień w Krotoszynie, ul. Masłowskiego 2a, tel.  608 628 619
 • Strona internetowa www.narkomania.org.pl

 

NARKOTYKI I PRAWO

Łamanie prawa przez dziecko biorące narkotyki związane bywa zwykle ze zdobywaniem pieniędzy. Mogą więc zdarzać się kradzieże, wynoszenie z domu wartościowych rzeczy, handel narkotykami, a także bójki i prostytucja. Może zdarzyć się również, że Twoje dziecko samo nie zażywa narkotyków, a jedynie handluje nimi dla chęci zysku. Powinno Cię zaniepokoić, jeśli zauważysz, że posiada pieniądze z niewiadomego źródła, kupuje nowe, czasem drogie rzeczy, prowadzi niejasne interesy z kolegami.

 

Powinieneś wiedzieć, że:

- posiadanie narkotyków w Polsce jest nielegalne, zagrożone grzywną i karą do 3 lat więzienia;

- produkcja środków odurzających jest zagrożona grzywną i karą więzienia od 6 miesięcy do 10 lat;

- za handel narkotykami grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności od roku do 10 lat;

- udzielanie środka odurzającego lub nakłanianie do zażycia jest karalne (do 5 lat więzienia).

 
PEDAGOG

PEDAGOG SZKOLNY

Marzena Tomczak

pracuje w godzinach:

PONIEDZIAŁEK
8.30  11.30
WTOREK
8.00 – 11.30
ŚRODA
8.00 – 12.30
CZWARTEK
9.00 – 12.30
PIĄTEK
9.00 – 11.30
12.30 – 13.30

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Plan opracowano w oparciu o:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

L.p.


Zadania główne

Zadania szczegółowe

Podjęte działania

1.

PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ
DIAGNOSTYCZNYCH
DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW,
W TYM DIAGNOZOWANIE
POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH
ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW     W CELU OKREŚLENIA PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPIERANIA MOCNYCH STRON UCZNIÓW

I.   Dokonywanie oceny sytuacji uczniów w zakresie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

 1. Rozmowy z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi.
 2. Analiza dokumentacji ucznia – orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 3. Prowadzenie obserwacji, rozmów,wywiadów, w tym wywiadów środowiskowych w celu poznania funkcjonowania uczniów.
 4. Konsultowanie się w sprawie indywidualnych przypadków z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną.
 5. Opracowanie narzędzi diagnozowania sytuacji szkolnej (postępy w nauce, zachowania) i rodzinnej uczniów.
 6. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2.

DIAGNOZOWANIE SYTUACJI  WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE      W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ WPIERANIA ROZWOJU UCZNIÓW

I.   Dokonywanie oceny sytuacjiwychowawczej w szkole.

 1. Rozmowy z nauczycielami i wychowawcami.
 2. Przeprowadzenie ankiety wśród       wychowawców dotyczącej warunków życia uczniów oraz sytuacji wychowawczej w szkole.
 3. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
 4. Kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji.
 5. Przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących, uświadamiających i motywujących do poprawy zachowania.

3.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W FORMACH ODPOWIEDNICH DO ROZPOZNANYCH POTRZEB

I.   Rozpoznanie potrzeb w zakresieudzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspólnie z wychowawcami bądź innymi nauczycielami.

 


II.  Udzielanie porad rodzicom w zakresiepomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Rozmowy z wychowawcami i innymi nauczycielami.
 2. Pomoc wychowawcom/nauczycielom w interpretacji opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 1. Rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami – wymiana informacji dotycząca ucznia.

4.

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ                Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INNYCH PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

I.   Profilaktyka uzależnień

 1. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia ruchowe dla dzieci „Aerobik na wesoło”.
 2. „Internet – czy potrafię z niego bezpiecznie korzystać?” – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z pedagogiem szkolnym w kl. I-VI.
 3. Pedagogizacja rodziców nt. „Przemoc w grach komputerowych – wpływ na rozwój dziecka”

5.

MINIMALIZOWANIE SKUTKÓW ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH
I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM ZACHOWANIA ORAZ INICJOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZASZKOLNYM UCZNIÓW

I .   Rozwiązywanie pojawiających się wszkole problemów opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

 

 

 


II.   Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zapewnienie pomocy materialnej

 1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, członkami Rady Pedagogicznej.
 2. Rozmowy dyscyplinujące, uświadamiające, motywujące z uczniami.
 3. Współpraca z Policją, Sądem dla Nieletnich, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną.
 4. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych w klasach.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w świetlicy szkolnej.
 1. Rozmowy indywidualne z rodzicem.
 2. Poradnictwo dotyczące pracy  z dzieckiem w domu (wskazywanie literatury fachowej i instytucji, świadczących pomoc 
  w wybranym zakresie).
 3. Prowadzenie rozmów mediacyjnych 
  z rodzicami i ich dziećmi 
  (w razie zaistniałej potrzeby).
 4. Pedagogizacja rodziców – poprzez przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów oraz poprzez informacje zawarte na gazetce obok gabinetu pedagoga.
 1. Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej – współpraca z MGOPS w Koźminie Wlkp.
 2. Organizowanie „Spotkania opłatkowego” dla uczniów z rodzin potrzebujących wsparcia finansowego.
 3. Organizowanie pomocy materialnej w postaci odzieży, obuwia dla uczniów osieroconych, z rodzin wielodzietnych, patologicznych.
 4. Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów

6.

INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ MEDIACYJNYCH  I INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

I.   Rozwiązywanie problemów uczniów i pomiędzy uczniami

 1. Objęcie opieką uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych.
 2. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. Rozwiązywanie problemów między uczniami, uczniami i rodzicami na drodze mediacji.

7.

POMOC RODZICOM  I NAUCZYCIELOM W ROZPOZNAWANIU I ROZWIJANIU INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

I.   Wspieranie nauczycieli oraz rodziców w rozwijaniu uzdolnień ich podopiecznych

 1. Proponowanie rodzicom różnych form spędzania czasu wolnego z dziećmi
 2. Zorganizowanie dla nauczycieli warsztatu nt. rozwijania uzdolnień uczniów
 3. Udzielanie porad rodzicom oraz nauczycielom, wskazywanie właściwej literatury

8.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I INNYCH SPECJALISTÓW W UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

I.   Pomoc nauczycielom/wychowawcom w organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej.
 2. Organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką.
 3. Opracowanie listy instytucji i osób mogących wesprzeć nauczycieli w pracy wychowawczej.
 4. Zamieszczanie na gazetce pedagoga interesujących artykułów, podsuwanie fachowej literatury

9.

INNE CZYNNOŚCI PEDAGOGA

 1. Współpraca z instytucjami wspierającymi opiekuńczo-wychowawczą funkcję szkoły:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Komisariat Policji
 • Sąd dla Nieletnich, kuratorzy rodzinni
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Klub Seniora
 • Ośrodek Kultury
 1. Prowadzenie dokumentacji (dziennik    pedagoga, notatki służbowe, ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej i wsparcia, dokumentacja dotycząca udzielania dzieciom i ich rodzinom pomocy materialnej)
 2. Czuwanie nad realizacją zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z badań przeprowadzonych u uczniów
 3. Udostępnianie materiałów dla nauczycieli i wychowawców w zakresie prowadzania zajęć wychowawczych w klasach
 4. Współudział w opracowaniu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
 5. Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci z oddziałów zerowych i uczniów kl. I-VI

 
DLA RODZICÓW

KILKA RAD DLA NIECIERPLIWYCH RODZICÓW

Mamo, dlaczego…?” z 50 razy dziennie, „Nie zjem tego czerwonego”, „Nudzi mi się, nudzi”, „Szkoła nie jest mi potrzebna” „Kup mi, ja chce” – to i wiele innych testów cierpliwości przechodzi każdy rodzic towarzysząc codziennie dziecku w jego odkrywaniu świata. Jak zachować cierpliwość, gdy wszystko się w nas gotuje i dlaczego warto?

Niespożyta energia, tysiąc pytań na sekundę, zaskakujące pomysły i zachowania – nawet najbardziej kochający rodzic miewa chwile zwątpienia, gdy jego cierpliwość jest wystawiana na próbę. Codzienne troski i zmartwienia, konieczność godzenia obowiązków rodzicielskich z zawodowymi często sprawia, że trudno nam zachować spokój i wpadamy w złość, gdy dziecko zaczyna marudzić, robi nam na przekór czy domaga się uwagi akurat, gdy mamy pilną pracę do zrobienia. Chcielibyśmy, żeby zrozumiało… „Mama nie ma czasu, Nie dziś, Zajmij się sobą” – bronimy się, jak przed natrętną muchą, byle tylko na chwilę mieć święty spokój. Gdy cierpliwość radykalnie spada – pojawia się krzyk, szarpanie, a nawet i bicie…

Jak zachować cierpliwość?

Nie ma rodziców, których cierpliwość byłaby jak studnia bez dna. Trzeba mieć świadomość, że przemęczenie, codzienne problemy, jakieś stresujące sytuacje potrafią nam jej granicę radykalnie obniżać. Zdając sobie z tego sprawę, możemy mieć się na baczności i w trudnych sytuacjach zastosować kilka prostych sposobów, by szybko się uspokoić i powstrzymać przed utratą panowania nad sobą. Jak nie krzyczeć na dziecko i zachować spokój? Oto kilka rad:

Policz do 10

Bardzo prosty, ale skuteczny sposób. Dziecko zrobiło coś nie po twojej myśli? Masz ochotę wrzeszczeć? Policz najpierw do 10 (w myślach lub na głos) – dzięki temu nie postąpisz pochopnie i zyskach chwilę, by emocje opadły.

Głęboko oddychaj

Bardzo skuteczne w połączeniu z liczeniem, by się uspokoić. Najpierw 1, 2, 3…, a później trzy wolne, głębokie oddechy. Emocje opadną, złość przygaśnie – realnie spojrzysz na sytuację.

Inni widzą moje zachowanie

Gdy tylko czujesz, że zaraz wybuchniesz wyobraź sobie, że masz widownię, która widzi twoje zachowanie. Zwykle na myśl, że inni nas obserwują jesteśmy bardziej powściągliwi i motywuje nas to do trzymania nerwów na wodzy.

Dobre wzorce

Nie masz już siły, gniew zaczyna rosnąć – dziecko znowu przyniosło jedynkę, walnęło drzwiami czy wdało się w bójkę? Poszukaj dla siebie wzoru – może nim być np. twoja mama, ktoś znajomy, kogo uważasz za przykład do naśladowania, jeśli chodzi o zachowanie cierpliwości. W chwili złości, przywołuj obraz tej sposoby… Pomyśl, jak by się zachowała w takiej sytuacji? Może ma dużo więcej powodów do frustracji, a mimo to dzielnie walczy o zachowanie cierpliwości?

Czy to pomaga mojemu dziecku?

Dobrym sposobem na przywrócenie się do porządku w chwili zniecierpliwienia jest postawienie sobie w myślach pytania – „Co ja robię, jak to wpłynie na moje dziecko?”. Szarpanie czy krzyk, bo dziecko np. nie zjadło posiłku – raczej nie zbuduje u niego poczucia bezpieczeństwa.

Chwila przerwy

Nie reaguj od razu (impulsywnie), daj sobie chwilę czasu na ochłonięcie. Gniew jest złym doradcą. Zrób sobie przerwę od sytuacji. Na 5-15 minut wyjdź do drugiego pokoju, do ogrodu. Uspokój się, przemyśl, co chcesz powiedzieć, jakie rozwiązania zaproponować i dopiero wtedy wróć do rozmowy z dzieckiem.

Jestem nauczycielem

Staraj się zawsze pamiętać, że dziecko nie wie jak zrobić wiele rzeczy, nie ma tych doświadczeń co ty i twoim przywilejem jest móc je uczyć. Jeśli tłumaczysz coś już któryś raz z kolei i popadasz w złość, że dziecko nadal nie rozumie – zmień swoje podejście. Wypróbuj inne sposoby, inne przykłady zamiast 10 razy robić coś, co widzisz, że i tak nie działa.

Zaplanuj reakcję

Stało się, straciłeś cierpliwość… Czasu nie da się cofnąć, ale z danej sytuacja można wyciągnąć wnioski na przyszłość. W wolnej chwili usiądź wygodnie, przypomnij sobie okoliczności, w jakich wybuchłeś złością i w myślach napisz nowy scenariusz tego zdarzenia – dobry dla ciebie i dziecka. Gdy następnym razem dojdzie do podobnej sytuacji – przywołaj wizualizację i postępuj tak, jak to sobie wcześniej ustaliłeś.

Miłość cierpliwa jest

Cierpliwość jest trudną sztuką, ale wyjątkowo cenną – bez niej niemożliwe jest zbudowanie szczęśliwej i kochającej się rodziny, bo przecież „miłość cierpliwa jest”.  Zamiast reagować gniewam, naucz się reagować z miłością. Dziecko nie jest dorosłym… jest małym człowiekiem, który doświadczając, przyglądając się światu, biorąc przykład z rodzica i odnosząc się do jego wskazówek tworzy siebie. To, co często nas denerwuje, wyprowadza z równowagi – jest dla niego po prostu odkrywaniem świata, szukaniem u rodzica odpowiedzi na nurtujące pytania, wyrabianiem swojego podejścia do życia, wartości, nawyków…

Mimo że bywa to dla rodzica frustrujące należy pamiętać, że okazując cierpliwość – okazujesz miłość. Pomagasz dziecku wzrastać, jesteś jego przewodnikiem i w znacznym stopniu od ciebie zależy, w jaki bagaż zostanie ono zaopatrzone na dorosłe życie.

 

 
LEKSYKON POJĘĆ

Leksykon pojęć stosowanych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Opracowano na podstawie poradnika  „Uczeń z dysleksją w szkole”  M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2004

Analiza i synteza – ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe oraz scalania tych elementów w całość. Czynności te dotyczą też procesów poznawczych, analizy i syntezy doznań zmysłowych: wzrokowych, słuchowych, czucia, dotyku i ruchu (kinestezji).

Analizatory –  są neurofizjologiczną podstawą odbioru i przetwarzania bodźców w spostrzeżenia. Każdy analizator zbudowany jest z :

 • receptora odbierającego bodźce (np. czopki i pręciki w siatkówce oka) i przetwarzającego je na impulsy bioelektryczne;
 • drogi dośrodkowej, czyli włókien nerwowych, które te impulsy przewodzą do kory mózgowej;
 • ośrodka w korze mózgowej, który stanowi reprezentację analizatora. Dotarcie do tych ośrodków powoduje powstanie wrażeń i spostrzeżeń, a więc umożliwia percepcję otaczającego nas świata.

W czytaniu i pisaniu udział biorą trzy analizatory:

 • wzrokowy (odbiór bodźców wzrokowych, jakimi są np. teksty, wyrazy i tworzące je litery);
 • słuchowy (odbiór dźwięków mowy);
 • skórno – kinestetyczny ( doznania dotykowo – kinestetyczne z poruszających się narządów mowy podczas mówienia oraz od poruszającej się ręki trzymającej pióro podczas pisania).

Każdy z analizatorów musi dobrze funkcjonować samodzielnie, jak również dobrze współpracować z innymi.

Analizator wzrokowy –  zbudowany jest z receptorów (czopków i pręcików w siatkówce), drogi dośrodkowej – wzrokowej, czyli włókien nerwowych, które przenoszą informacje do ośrodka wzrokowego w korze mózgowej, odpowiedzialnego za percepcję informacji wizualnej. Jest to podstawowy proces niezbędny w nauce czytania i pisania. Podczas czytania sprowadza sie on do spostrzegania tekstu, wyodrębniania z niego wyrazów, a w nich kolejnych liter, tworzących sekwencje znaków w graficznej strukturze wyrazu, odróżniania podobnych liter, zapamiętywania ich, rozpoznawania. Podczas pisania zachodzi przypominanie sobie kształtu liter, sposobu łączenia ich w strukturę, jaką jest sylaba, a następnie łączenia sylab w wyrazy, wyrazów w zdania i konstruowanie tekstu rozplanowanego na kartce zeszytu.

Analizator słuchowy – zbudowany jest z receptora (komórki włoskowate w narządzie Cortiego w uchu, które zamieniają bodźce słuchowe – drgania cząsteczek powietrza – na impulsy nerwowe ), drogi dośrodkowej – słuchowej i ośrodka słuchowego w korze mózgowej. Analizator ten służy do odbioru bodźców słuchowych, w tym dźwięków mowy, ich spostrzegania, zapamiętywania. Uczestniczy w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Wraz z innymi analizatorami stanowi neurofizjologiczną podstawę procesów czytania i pisania. Odgrywa w uczeniu się tych czynności zasadniczą rolę ze względu na zaangażowanie w nich:

 • słuchu fonemowego, czyli zdolności różnicowania głosek, dzięki dokonywaniu analizy dźwięków mowy i odróżniania ich ( np. głosek z – s, które brzmią podobnie, ponieważ różnią się tylko jedną cechą dystynktywną: dźwięcznością )
 • umiejętności fonologicznych w zakresie operowania cząstkami fonologicznymi, takimi jak głoski, sylaby, logotomy ( cząstki słów niebędące głoskami ani sylabami).

Prawidłowe różnicowanie i rozpoznawanie dźwięków mowy ( słuch fonemowy) oraz dobrze wykształcone umiejętności fonologiczne są podstawą bezbłędnego zapisywania i czytania nowych wyrazów, a następnie łączenia ich w zdania i tekst.

Analiza głoskowa –  umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe – głoski, które odpowiadają fonemom ( najmniejszym cząstkom języka).

Analiza sylabowa – umiejętność rozkładania słów na sylaby.

Błędy specyficzne – błędy charakterystyczne dla dysleksji rozwojowej

Błędy specyficzne dla zaburzeń funkcji wzrokowych (percepcji i pamięci wzrokowej):

 • mylenie liter o podobnym kształcie, np. a – o, t – ł, m – n
 • mylne odtwarzanie położenia liter, np. b –p, d – g, u – n
 • pomijanie drobnych elementów graficznych liter, np. znaków diakrytycznych
 • błędy typowo ortograficzne ó – u, ż – rz, ch –h
 • mylenie liter rzadziej używanych, H – f – F, Ł – F itp.

Błędy specyficzne dla zaburzeń funkcji słuchowo–językowych:

 • opuszczanie liter, końcówek lub cząstek wyrazów
 • dodawanie liter
 • podwajanie liter
 • przestawianie kolejności liter
 • łączenie i rozdzielanie wyrazów
 • mylenie spółgłosek w szeregach dźwięczne–bezdźwięczne: b –p, d – t, w – f, g – k, dz – c, sz – s
 • mylenie samogłosek i – y
 • zniekształcanie pisowni całego wyrazu ( wyrazy bezsensowne )
 • mylenie wyrazów podobnie brzmiących
 • błędy w zmiękczeniach
 • trudności z różnicowaniem i – j
 • trudności z różnicowaniem samogłosek nosowych i cząstek -om, -on, -em, -en.

Ćwiczenia słuchowe polegają przede wszystkim na rozwijaniu fonologicznego aspektu języka, a więc na doskonaleniu słuchu fonemowego (zdolności słyszenia głosek) i kształceniu umiejętności fonologicznych. Usprawniają ponadto koncentrację na bodźcach słuchowych, umiejętność różnicowania dźwięków i ich lokalizacji, analizę i syntezę słuchową, prawidłową artykulację, pamięć słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową.

Ćwiczenia wzrokowe mają za zadanie usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale nieliterowym (układanki, mozaiki, puzzle) i literowym (rozsypanki sylabowe, wyrazowe). Ćwiczenia wzrokowe powinny uwzględniać wszystkie aspekty: spostrzegawczość, analizę, syntezę, kierunkowość i pamięć wzrokową. Zazwyczaj te ćwiczenia łączymy z usprawnianiem motoryki rąk i współdziałania ręki i oka (koordynacja wzrokowo-ruchowa). Ćwiczenia te nazywamy grafomotorycznymi, ponieważ usprawnianie manualne ma na celu podniesienie poziomu kaligrafii.

Deficyty rozwojowe – inaczej dysfunkcje parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego– opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji. parcjalne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego obejmują większy obszar czynności. Przykładem jest opóźnienie rozwoju motoryki (dużej, jak i małej) lub zaburzenia rozwoju mowy (mówienia , rozumienia). Fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego obejmują mniejszy obszar czynności, np: motoryki rąk lub tylko rozwoju mowy czynnej.

Dostosowanie wymagań – w przeciwieństwie do obniżenia wymagań to zastosowanie takich kryteriów egzekwowania wiedzy i umiejętności, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony; rozwoju i funkcjonowania dziecka. W praktyce sprowadza się to do obniżenia wymagań w pewnych zakresach, np: ortografii.

Dysleksja rozwojowa - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Jest to syndrom zaburzeń uczenia się czytania (dysleksja) i opanowania poprawnej pisowni (dysortografia), którym często towarzyszy niski poziom graficzny pisma(dysgrafia). Mogą się one zmniejszać w wyniku intensywnych ćwiczeń zaburzonych funkcji.

Dysleksja - specyficzne trudności tylko w czytaniu.

Dysgrafia - trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma. Wyraża się w formie zniekształceń strony graficznej pisma, takich jak niedokładności w odtwarzaniu liter, złe proporcje liter w wyrazie, brak połączeń liter, brak należytego odstępu pomiędzy literami i wyrazami, brak równomiernego i jednolitego położenia pisma, niepoprawne zagęszczanie liter. Te zniekształcenia pisma wynikają z zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych (motoryki rąk, funkcji wzrokowych i koordynacji; wzrokowo-ruchowej).

Dysortografia to trudności w pisaniu przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów: typowo ortograficznych, wynikających z nieprzestrzegania znanych uczniowi zasad pisowni, oraz błędów specyficznych, takich jak mylenie liter (zastępowanie), opuszczanie, dodawanie liter i sylab, pisanie liter i cyfr zwierciadlanie. Dysortografię rozpoznajemy u uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym, w przypadkach, gdy trudności występują pomimo znajomości zasad pisowni, braku wad zmysłu i zaniedbania pedagogicznego.

Funkcje poznawcze to zespół procesów, dzięki którym odbieramy informacje z otoczenia oraz stosunki miedzy nimi (związki zależności), a więc odzwierciedlamy w naszej psychice to, co nas otacza. W czytaniu i pisaniu biorą takie procesy poznawcze jak: uwaga, pamięć, wrażenia i spostrzeżenia (analiza i synteza wrażeń) wzrokowe, słuchowo-językowe (w odniesieniu do dźwięków mowy), dotykowe, kinetyczne 9odczuwanie ruchu), orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni.

Głęboka dysleksja rozwojowa to poważne zaburzenia o specyficznym charakterze w uczeniu się czytania. Jako podstawę rozpoznania można byłoby przyjąć zatrzymanie się na poziomie czytania elementarnego (klasy II) i nieosiągniecie poziomu czytania zaawansowanego lub opóźnienie o 3-4 lata w zakresie umiejętności czytania. Tak poważnym zaburzeniom czytania zwykle towarzyszą równie poważne zaburzenia opanowania pisowni. Najczęściej też występują nasilone trudności w budowaniu wypowiedzi na piśmie, błędy stylistyczne i interpunkcyjne - w klasyfikacjach medycznych określa się je jako zaburzenia ekspresji pisania.

Inteligencja ogólna, werbalna (słowna)i niewerbalna (bezsłowna) – trzy obszary funkcjonowania intelektualnego, które możemy mierzyć za pomocą badania skalą inteligencji D. Wechslera (WSIC-R). Wyniki są sformułowane w postaci ilorazów inteligencji. Można ustalić, jaki jest poziom inteligencji badanej osoby (przeciętny, poniżej lub powyżej przeciętnej, wysoki, itp.), który rodzaj inteligencji jest mocną stroną dziecka.

Inteligencja percepcyjno – motoryczna – prawidłowe współdziałanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych i ruchowych.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa – współdziałanie, zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych- manipulacyjnych, współpraca „oka i ręki”.

Lateralizacja lewostronna – dominacja lewej strony ciała: lewej ręki, oka i nogi.

Lateralizacja nieustalona – brak dominacji określonej strony ciała, wyraża się jako oburęczność, oboczność itp. Ta postać jest charakterystyczna dla wczesnego okresu rozwoju ruchowego (wieku niemowlęcego, poniemowlęcego, przedszkolnego). Ustalenie się dominacji ręki i oka powinno nastąpić w siódmym roku życia, gdy dziecko podejmuje naukę pisania.

Lateralizacja prawostronna - dominacja prawej strony ciała: prawej ręki, oka i nogi.

Lateralizacja skrzyżowana – ustalona dominacja narządów ruchu i wzroku, jednakże nie po tej samej stronie ciała (np. dominacja prawego oka, lewej ręki i lewej nogi oraz inne warianty). Lateralizacja skrzyżowana występuje w populacji u około 30% osób, a więc nie może być traktowana jako objaw patologii.

Motoryka duża – sprawność ruchowa całego ciała (w tym np. zdolność utrzymywania równowagi ciała, koordynacja ruchów kończyn podczas chodzenia, biegania, skakania, jeżdżenia na takich pojazdach jak hulajnoga, rower).

Motoryka mała – (motoryka rąk) sprawność ruchowa rąk w zakresie szybkości ruchów, ich precyzji; czynności manualne niezbędne są podczas samoobsługi, rysowania, pisania.

Myślenie przyczynowo-skutkowe - umiejętność wskazywania następstw określonych sytuacji, wyszukiwania przyczyn pewnych stanów rzeczy, porządkowania zdarzeń (np. w układaniu historyjek obrazkowych).

Nauczyciel terapeuta – specjalista w prowadzeniu terapii pedagogicznej uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Obniżona sprawność manualna – niska sprawność ruchowa rąk; charakterystyczne jest np. późne nabywanie umiejętności związanych z samoobsługą (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł), trudności w posługiwaniu się nożyczkami; niska sprawność manualna pociąga za sobą obniżony poziom graficzny pisma (obniżona sprawność grafomotoryczna), wolne tempo pisania, nieestetyczny wygląd zeszytów; dzieci z obniżoną sprawnością manualną szybko się męczą przy pracach graficznych i pisaniu.

Pamięć mimowolna (mechaniczna) – zdolność do przyswajania wiedzy w sposób mimowolny, nieuświadomiony.

Pamięć słuchowa - zdolność do utrwalania i przypominania informacji dźwiękowej (zapamiętywania spostrzeżeń słuchowych werbalnych i niewerbalnych) i dzięki temu przyswajania wiedzy.

Pamięć słuchowa bezpośrednia (pamięć świeża) – pozwala zapamiętywać i natychmiast odtworzyć usłyszany materiał. Zdolność pamięci bezpośredniej jest ograniczona do kilkudziesięciu sekund, potem materiał utrwala się w pamięci długoterminowej lub ulega zapomnieniu.

Pamięć wzrokowa - zdolność do utrwalania i przypominania informacji wizualnej (zapamiętywania spostrzeżeń wzrokowych) i dzięki temu przyswajania wiedzy.

Pamięć sekwencyjna - zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania sekwencji cyfr, nazw (np. pór roku, posiłków, dni tygodnia, miesięcy), zapisu reakcji chemicznych, przekształceń matematycznych, przyswajania układów gimnastycznych i tanecznych.

Percepcja - organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń (W. Kopaliński).

Rozwój psychoruchowy (psychomotoryczny) – proces rozwoju (ciąg zmian progresywnych), w którym motoryka jest ściśle powiązana z psychiką (całokształtem czynności poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych). Rozwój psychomotoryczny postępuje od chwili urodzenia się dziecka i przechodzi przez kolejne stadia, w których dziecko prezentuje określony poziom sprawności funkcji psychomotorycznych.

Rozwój psychoruchowy nieharmonijny (dysharmonijny) – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych). Nieharmonijny rozwój psychoruchowy jest m.in. bezpośrednią przyczyną specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Rozwój psychoruchowy zaburzony – zakłócenia rozwoju ze względu na tempo (rozwój opóźniony, przyspieszony), rytm (częściowo opóźniony lub/i przyspieszony) oraz dynamikę (rozwój nierównomierny w kolejnych okresach życia, o różnym tempie).

Ryzyko dysleksji - obecność symptomów dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka, które zapowiadają wystąpienie dysleksji rozwojowej.

Terapia pedagogiczna – specjalistyczne zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, prowadzone różnorodnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnienie zaburzonych funkcji i wyrównywanie deficytów rozwoju.

Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak orientacji w prawej i lewej stronie ciała oraz w kierunkach w przestrzeni (w lewo, w prawo, wyżej, niżej, w przód, w tył, nad, pod, itd.); związane są z nimi trudności w rysowaniu (niewłaściwe proporcje i rozplanowanie rysunku), czytaniu (przestawianie liter i cząstek wyrazów, przeskakiwanie linijek), w pisaniu (rozplanowanie kartki, mylenie liter i cyfr o podobnych kształtach, pisanie od prawej do lewej strony).

Zaburzenia percepcji słuchowej – słuchowe zaburzenia odbioru mowy. Nie jest ono uwarunkowane niedosłuchem, lecz zaburzeniami analizy i syntezy dźwięków mowy, wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania odpowiednich okolic mózgu.

Zaburzenia percepcji wzrokowej to zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia postrzegania i różnicowania kształtów, rejestracji położenia przestrzennego elementów. Dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową mają trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu przedmiotów na ilustracjach, w rozumieniu treści przedstawionych graficznie, opisują ilustracje w sposób ubogi, rozpoznają małą liczbę szczegółów, mają problemy w rysowaniu i w odwzorowywaniu kształtów z pamięci i według wzoru. A wykonywane przez nie rysunki są ubogie i prymitywne, uproszczone i pozbawione szczegółów. Dzieci te mają trudności przede wszystkim w przepisywaniu tekstu ze wzoru, w pisaniu z pamięci. Mylą litery podobne pod względem kształtu (l-t-ł, a-o, a-ą, c-e) podobne, lecz różniące się położeniem elementów stosunku do osi pionowej i poziomej (b-d-p-g, w-m, n-u) mają trudności w zapamiętywaniu kształtu liter pomijają znaki diakrytyczne liter, odwracają kolejność liter w grupach wyrazowych (tar-rat-tra), litery są nierówne, wychodzą poza linie, tempo pisania jest wolne, często obok siebie występują te same wyrazy zapisane błędnie i poprawnie.

Zaburzenia słuchu fonemowego – trudności w spostrzeganiu dźwięków mowy, a więc w odróżnianiu głosek podobnych fonetycznie (w brzmieniu i wymowie). Należą tu błędy w pisowni zmiękczeń, zapisywaniu i-j, odróżnianiu głosek nosowych om, em, on, en, pisownia głosek dźwięcznych z-s, k-g.

Zaburzenia umiejętności fonologicznych - a więc operowania cząstkami mowy (sylaby, głoski, cząstki wyrazów) charakterystyczne błędy to przestawianie i opuszczanie liter, końcówek wyrazów, wolne tempo pisania, nasilenie błędów w pisaniu ze słuchu. W czytaniu długo utrzymujące się głoskowanie, wolne tempo, brak płynności, trudność w rozumieniu czytanych treści.

Zmęczenie ręki piszącej - spowodowane jest zbyt silną koncentracją na technice pisania, nadmiernym wysiłkiem wynikającym z napięcia mięśniowego, którego dziecko nie potrafi kontrolować. Te objawy dysgrafii występują wskutek słabej sprawności motorycznej ręki, zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dodatkowym czynnikiem sprawczym jest utrwalenie się wadliwych nawyków np. nieprawidłowym sposobem trzymania narzędzia graficznego

 

 
Więcej artykułów…


HOME | O SZKOLE | LINKI | KONTAKT